• jeden
  • dwa
  • trzy

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI RA1R/00111384/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2020 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej  położonej  pod adresem: 26-624 Kowala Stępocina, Maliszów 29   , dla której Sąd Rejonowy W Radomiu Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00111384/0           o powierzchni 0,6565 ha  będącej  własnością dłużnika: Henryk Maj.

Suma oszacowania wynosi 51 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska SA Centrum Operacji Bankowych 92 19101152 7260 0000 3001 0990 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII Co 1374/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego.

PIERWSZA LICYTACJA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI RA1R/00096554/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2020 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości  zabudowanej budynkiem gospodarczym do rozbiórki położonej  pod adresem: Kowala, Zabierzów , dla której Sąd Rejonowy W Radomiu Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00096554/1 o powierzchni 0,1500 ha, składającej się z działki nr 66, obręb 0023 Zabierzów przysługującej  dłużnikowi: Kamil Szwed.

Suma oszacowania wynosi 30 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 22 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3050,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska SA Centrum Operacji Bankowych 79 19101152 7260 0000 3000 5113 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII Co 1373/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego