• jeden
  • dwa
  • trzy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr  II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 614 m.kw., zabudowana budynkami (mieszkalnym, garażowym i warsztatowym) o łącznej pow. użytkowej 225,00 m.kw. oraz budowalami infrastruktury technicznej ( Radom, obręb 0032 Dzierzków 2, arkusz 138) 

będącej  własnością dłużnika: Piotr Seremak.

Suma oszacowania wynosi 247 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 185 850,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 780,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska SA Centrum Operacji Bankowych 46 19101152 7260 0000 2010 1716 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 723/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego. 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr  II, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 3/28 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 61 obręb Rajec Poduchowny zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 104 m.kw oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 21 m.kw.  

należącej  do dłużnika: Robert Głuchowski

położonej: 26-613 Radom, Wiśniewskiego Jana 14, 

dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: RA1R/00026651/0]

Suma oszacowania wynosi 21 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    16 313,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 175,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Santander Bank Polska SA  92 19101048 2307 0436 2782 0001 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 206/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego. 

 

PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019 r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę pod adresem Warszawska 1, 26-600 Radom w sali nr  II, odbędzie się druga licytacja  1/2 części  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 26-612 Radom, Kujawska 16 , dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze RA1R/00133789/9 o powierzchni użytkowej 34,96 m2,składającego  się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC  będącego  własnością dłużnika: Krzysztof Jodłowski.

Suma oszacowania udziału wynosi 41 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 27 667,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 150,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Bank Polska SA Centrum Operacji Bankowych 60 19101152 7260 0000 3000 6716 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 431/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego.